התאמות לימודיות

התאמת דרכי היבחנות לתלמידים עם ליקויי למידה / ד"ר אורית זיו

מטרת המסמך היא לתאר ולהסביר בקצרה מהן ההתאמות המקובלות לדרכי הבחנות העומדות לרשות תלמידים עם לקויי למידה, אשר מאושרות על-ידי משרד התמ"ת לבחינות גמר ועל ידי משרד החינוך לבחינות בגרות . כמו כן, יובא תאור קצר לגבי כל התאמה, כיצד יכול בית הספר להיערך ולהכין את התלמידים לדרכי ההבחנות המיוחדות.

מה הן ההתאמות בדרכי הבחנות?

ההתאמות מיועדות לתלמידים שקשייהם בתפקוד הלימודי הם על רקע של ליקויי למידה ואינם נובעים מגורמים אחרים כגון חסך חינוכי- סביבתי, קשיי למידה, ביקור לא סדיר, העדר מוטיבציה ועוד. הן מאפשרות לתלמידים עם ליקויי הלמידה לעקוף את תחומי הקושי ולתת ביטוי הולם לידע שרכשו ללא המגבלות הנובעות מהלקות. 

מקובל להגדיר התאמות כשינויים בתנאים הסטנדרטים של בחינות, המסירים מאפיינים שאינם רלוונטיים להצגת הידע של תלמידים, אך מהווים מכשול בביצוע תפקידים הנדרשים בבית הספר, בשל לקותם. אופי ההתאמה נקבע על פי הקשיים הספציפיים שאבחנו אצל כל תלמיד.

מגוון ההתאמות נותן ביטוי להכרה בשונות התלמידים והולם את ממצאי האבחונים, בו בזמן נשמרת הרמה הנדרשת בבחינות. ההתאמות נועדו לאפשר לתלמיד בעל ליקויי הלמידה להביא לידי ביטוי את ידיעותיו על בסיס שוויון הזדמנויות. חשוב ליזכור כי ההתאמות אינן באות להעניק יתרון לתלמיד עם ליקויי למידה על פני תלמיד שאינו מקבל התאמות.

סיווג ההתאמות

(על סמך :  חוזר מנכ"ל תשס"ד/4 (ב).  התאמות בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי ליקויי למידה אינטרניים ואקסטרניים. דצמבר 2003.)

 

ההתאמות מחולקות לשלוש רמות על פי היקף השינויים החלים במתכונת הבחינה. השינויים יכולים לכלול:

 • שינויים באופן הצגת הבחינה - מאפשר לתלמיד להבין את המטלות.
 • שינויים באופן מתן התשובות- התלמיד עונה באופן שלא יפגע בהערכת ידיעותיו.
 • שינויים בהקצאת זמן.
 • שינויים במהות הבחינה.

רמה 1

 • הארכת זמן הבחינה בכתב בשיעור של 25%.
 • התעלמות משגיאות כתיב.
 • שעתוק בחינה.
 • מתן אפשרות להגדיל את הכתב של שאלון הבחינה.
 • דף נוסחאות מורחב.

התאמות אילו אינן פוגעות במהות הנמדדת ע"י הבחינה. להתאמות אלו אין השפעה על נבחנים שאין להם ליקויי למידה. דהיינו- מתן ההתאמה למי שאין להם ליקויי למידה אינו משפר את הישגיהם. לעומת זאת, ההתאמות עשויות לסייע לנבחנים בעלי ליקויי למידה לשפר את הישגיהם.ניתן לאשר התאמות אלו בהסתמך על אבחון דידקטי בלבד.

רמה 2

 • הקראת שאלון הבחינה ע"י קורא נייטרלי, באנגלית- השמעת שאלון הבחינה מקלטת.
 • באנגלית- הקלטת התשובות של הנבחן על גבי קלטת.
 • שימוש במילונית אלקטרונית באנגלית.
 • הכתבת התשובות לבוחן ניטרלי.

התאמות אלו עלולות לפגוע באופן חלקי במהות הנמדדת ע"י הבחינה והן מתייחסות בעיקר לשינויים בתנאי הבחינה אך לא בתוכנה. ניתן לאשר התאמות אלו בהסתמך על אבחון דידקטי או על אבחון משולב (פסיכו-דידקטי).

רמה 3

 • המרת בחינה במתמטיקה או במקצוע מדעי אחר (ביולוגיה, כימייה, פיזיקה) ברמה של 2 או 3 יחידות לימוד.
 • שאלון בחינה מותאם (לתלמידים שבעבר אושרה להם בחינה בית ספרית).
 • בחינה בעל-פה.

התאמות אלו משנות את המהות הנמדדת ע"י הבחינה ומתייחסות לשינויים הן בתנאי הבחינה והן בתוכנה. לפיכך ההתאמות ברמה זו ניתנות במקרים מיוחדים בלבד, שבהם ההתאמות ברמה 1 ו-2 עינן יעילות דיין. ניתן לאשר התאמות אלו בהסתמך על אבחון משולב (פסיכו-דידקטי).

*** במסגרת ההתאמות הניתנות לבחינות הגמר,  חלק מהמקצועות הינם מקצועות מוגבלים במתן  התאמות בשל אופי השאלון או פגיעה במהות המקצוע. רשימת מקצועות אלו מופיעה ב"חוזר בחינות בגרות / גמר קיץ תשס"ו נבחנים בעלי לקויות למידה – חוזר מס' 5" שהוצא ע"י מנהל תחום הפדגוגיה במשרד התמ"ת. בכל מקרה, יש לעקוב אחר ההוראות הרשמיות המתפרסמות לקראת מועדי בחינה על-ידי מחלקת הבחינות במשרד.

הגורמים המאשרים :

בחינות הבגרות

בחוזר 30/4 (ב) שהוזכר לעיל סווגו ההתאמות השונות לפי שלוש רמות בהתאם לחומרתן והיקף השינויים החלים על אופי הבחינה  ובהתאם לגורם המוסמך לאשר התאמות אלה (רמות 1,2,3). חלוקה זו מתייחסת רק לתלמידי משרד החינוך ולמועצות הפדגוגיות שהוכרו על ידו. לכל תלמיד יש להכין תיק בקשה כפי שמוסבר ב"חוזר בחינות בגרות / גמר קיץ תשס"ו נבחנים בעלי לקויות למידה – חוזר מס' 5 " שהוצא ע"י מנהל תחום הפדגוגיה משרד התמ"ת. בקשות ערעור על החלטה של ועדת החריגים יש להפנות לועדת הערעורים העליונה , המינהל הפדגוגי של משרד החינוך , בצירוף תיקו המלא של התלמיד. החלטת ועדת הערעורים היא סופית. בכל מקרה, יש לעקוב אחר ההוראות הרשמיות המתפרסמות לקראת מועדי בחינה על-ידי אגף הבחינות במשרד החינוך או מחלקת הבחינות במשרד התמ"ת.
 

הערות כלליות:

 1. יש לידע את התלמיד שעליו לדאוג לאמצעים הנדרשים (כגון רשמקול במקרה של הקראה לקלטת). כדאי שבית הספר יעשה כמיטב יכולתו ועל פי האמצעים העומדים לרשותו לסייע לתלמיד.
 2. מומלץ להכין לכל תלמיד כרטיס נבחן (רצוי קשיח או מנוילן) בו מפורטות התאמות להן הוא זכאי.
 3. כדאי לתת לתלמיד מידע מדויק על המבחן על מנת לייעל את הלמידה ולתת תחושת שליטה - מידע מדויק על החומר הנכלל במבחן, לתת שאלות לדוגמא, מהי חלוקת הזמן ומהי דרך ההערכה של מבחן ספציפי. בזמן המבחן יש חשיבות לעידוד ומשוב, לשים לב למצב רוחו של התלמיד ובמידת הצורך לגשת עליו ולחזקו.
 4. חומר זה מובא כחומר עזר בלבד ואיננו בא במקום ההוראות הרשמיות המתפרסמות לקראת מועדי בחינה על-ידי אגף הבחינות במשרד החינוך או מחלקת הבחינות במשרד העבודה. 
 5. ההנחיות, התרגולים וההסברים לתלמידים  על התאמת דרכי היבחנות יועברו באופן ספציפי רק לתלמידים הרלוונטיים ורק לסוגי ההתאמות שאושרו מראש
  ( למשל על ידי וועדת חריגים ), בשום אופן לא לכל הכיתה.

רמה 1

 • הארכת זמן הבחינה בכתב בשיעור של 25%.
 • התעלמות משגיאות כתיב.
 • שעתוק בחינה.
 • מתן אפשרות להגדיל את הכתב של שאלון הבחינה.
 • דף נוסחאות מורחב.

הארכת זמן הבחינה בכתב בשיעור של 25%.

תלמידים שזקוקים להארכת זמן יקבלו תוספת של 15 דקות לכל שעת מבחן.

תאור קושי התלמיד- איטיות בקריאה, או בכתיבה וקשיים בהתארגנות. איטיות בתהליכי עיבוד וארגון מידע  קשיים בקשב ובריכוז.

הנחיות למורים והתארגנות בית ספרית- חשוב מאוד שתלמידים שקיבלו הארכת זמן, יוכלו לסיים את המבחן במקום שקט וללא הפרעות. סביבה כזו מקלה על נבחנים עם קושי בקשב וריכוז. במידת האפשר, בבחינות פנימיות המתקיימות בבית הספר,על מנת למנוע הפסקות ומעברים של התלמיד במהלך הבחינה, כדאי לחשוב על בחינה שכבתית בה ירוכזו כל התלמידים בעלי זכות ההתאמה בכיתה אחת בה ישב הבוחן למשך הזמן הרצוי. במידה והדבר אינו מתאפשר, חשוב שהתלמידים ידעו מראש איפה ישבו לסיים את המבחן. כדאי לבדוק לפני מועד הבחינה אם התלמידים הזכאים לתוספת זמן יוכלו להתחיל את הבחינה לפני שאר תלמידי הכיתה. במידה ונערך מבחן שכבתי יוחלט על סבב מורים שיישאר להשגיח על התלמידים הזכאים. כמו כן אין הכוונה "לקצץ" בחומר הבחינה  במקום הארכת הזמן. הבוחן יכול לסייע  במעקב אחר לוח הזמנים ומידי פעם לציין כמה זמן נותר.

        הערות:

       *   רצוי לאפשר לתלמיד להיבחן לאורך כל הבחינה במקום אחד.

       *   אין להשאיר תלמיד נבחן ללא השגחה.

הנחיות לתלמיד- רצוי לתרגל הערכת זמן,עבודה והספק במונחים של חלקי שעה. לנסות אסטרטגיות שונות של ארגון וניהול זמן: לפני כתיבת התשובות, לסקור את המבחן ולזהות בשאלות את הנושאים שנלמדו במבחן.זיהוי שאלות קלות וקשות, שאלות בעלות משקל גבוה ונמוך בציון  או שאלות הדורשות אינטגרציה לעומת שליפת מידע – רצוי שהתלמיד ילמד מתוך ניסיונות להכין תרשים עבודה לפי סגנון המתאים לו (לדוגמא: להתחיל אותן יודע בביטחון). לבחון מה נדרש בשאלה ולהתייחס לכל ההוראות (הסבר, נמק ופרט). יש חשיבות לעמידה בלוח זמנים, לכן רצוי לתכנן כמה זמן הוא מקדיש לכל חלק במבחן (שאלות להן ניקוד גבוהה להקדיש יותר זמן) ולבדוק מידי פעם האם עומד בזמנים. כדאי להציע לתלמיד להשתמש בטכניקה של תשובות המנוסחות כראשי פרקים. בדרך כלל במבחן יש חשיבות לידע והבנה ופחות להבעה בכתב. אם נשאר זמן, בתום הכתיבה לחזור לשאלות שלא היה בטוח, להוסיף פרטים ולתקן שגיאות כתיב, סגנון ופיסוק.

התעלמות משגיאות כתיב.

אין להפחית מהציון בשל שגיאות כתיב. יש לשים לב שכשמדובר בשפה זרה, דרך בחינה זו תקיפה אך ורק לגבי שגיאות איות ולא לגבי שגיאות תחביריות.

תאור קושי התלמיד- ריבוי של שגיאות כתיב על רקע של ליקויי למידה

הנחיות למורים והתארגנות בית ספרית- יש לזכור כי שגיאות הכתיב מהוות למעשה חלק מלקות הלמידה ולא מצביעות על רישול או חוסר תשומת לב. בזמן הבדיקה על המורה לנסות ולהבין את אשר כתב התלמיד בלי להוריד לו ציון על שגיאות הכתיב. בעיות ניסוח והבעה חוזרות ונשנות אינן נכללות בהתאמה זו ויש להפנות את תשומת לב היועץ לקושי.

הנחיות לתלמיד- התלמיד צריך לזכור כי למרות שבדרך כלל קיימת חשיבות לאיות נכון, בבחינה עליו להתרכז בתוכן התשובה ולא לבזבז זמן בניסיונות לבדוק עצמו ולתקן עצמו במהלך הבחינה דבר שיפגע ברצף המחשבתי.

שעתוק בחינה.

התלמיד כותב את הבחינה במלואה במחברת הבחינה. לאחר מכן מקריא את התשובות לבוחן. הבוחן רושם את התשובות שהתלמיד מקריא מילה במילה במחברת נפרדת.

      תאור קושי התלמיד- רמה נמוכה של קריאות כתב היד על רקע של לקויי למידה. ניתן  כאשר התלמיד מסוגל לקרוא את כתב ידו.

הנחיות למורים והתארגנות בית ספרית- על בית הספר לאתר אנשים מצוות בית הספר שיעזרו בנושא השעתוק. יש לתאם עם התלמיד מועד לשעתוק או מסירת תדפיס (ראה הנחיות לתלמיד). בבחינות הבגרות יש לשלוח את שתי המחברות למרב"ד. התאמה זו בעייתית אצל תלמידים הנבחנים בבחינת הבגרות באנגלית, משום שלעיתים התלמיד אינו מקריא בדיוק את מה שכתב. כאשר משווים את שתי המחברות, מתגלות לעיתים אי- התאמות והיו מקרים שמבחנים נפסלו בעקבות אי התאמות אלו. רצוי לבחון עם התלמידים במסגרת בחינות פנימיות בבית הספר אם ההתאמה מתאימה להם ובמקרים בהם מתגלים קשיים מומלץ שתלמידים בעלי קשיי כתיבה יקליטו את תשובותיהם. 

כדאי לתרגל עם מספר בוחנים (סימולציה של הבחינה ע"י החלפת מורים מכיתות שונות) כדי להתרגל ל"בוחן זר – חיצוני ולהעצים את תחושת הביטחון של התלמיד.

הנחיות לתלמיד-  על התלמיד לזכור כי שתי המחברות נלקחות לבדיקה. לכן עליו לענות בצורה מלאה בדיוק כפי שיקריא לבוחן. רק במבחנים פנימיים בבית הספר אפשר שהתלמיד יכתוב את הבחינה, יצלם אותה וישאיר את המקור בבית הספר. בבית יקליד את תשובות המבחן במחשב ויגיש למורה הבודק עם צילום המקור.

מתן אפשרות להגדיל את הכתב של שאלון הבחינה.

   הגדלת גודל הכתב ובהירותו. ארגון דפי המבחן כך שלא יהיה בהם עומס.

תאור קושי התלמיד- בעיות קריאה על רקע של לקות ספציפית, עיבוד חזותי או קשב חזותי או קושי לעקוב אחרי רצף במהלך הקריאה וכן לתלמידים לקויי ראייה.

  הנחיות למורים והתארגנות בית ספרית- המורה יגיע לבחינה כשברשותו עותק מוגדל עבור        התלמיד. במידה וההגדלה מתבצעת באמצעות צילום מוגדל יש לשים לב כי איכות הכתב ובהירותו אינם נפגעים.

הנחיות לתלמיד-  חשוב לבחון ולוודא כי ההגדלה אינה פוגעת באיכות הכתב ובהירותו ולבקש להתאימם באופן אישי. מומלץ להשתמש גם בזמן הלמידה בחומרי לימוד כתובים ומותאמים לצרכים כמו למשל כרטיסי מידע מוגדלים לכל נושא שיכללו שאלות ותשובות.

דף נוסחאות מורחב.

התלמיד מקבל דף נוסחאות לשימוש בזמן המבחן.

תאור קושי התלמיד- קושי בשימור או בדליית מידע על רקע של לקויי למידה.

הנחיות למורים והתארגנות בית ספרית- יש ליידע את הפיקוח על הוראת המקצוע על הצורך בדף זה. חשוב להשיג דוגמאות של דף נוסחאות  שהיו בשימוש בעבר. קרוב לוודאי שהגרסה שתועבר ביום הבחינות תהיה במתכונת דומה.  את הדף לתת לתלמיד במהלך הלימודים לתרגול השימוש בו.

הנחיות לתלמיד-  חשוב מאוד לעבוד ולתרגל את השימוש בדף הנוסחאות. כדאי להשתמש באסטרטגיות זיכרון (חזותי) על מנת לחסוך זמן באיתור הנוסחה הרצויה במהלך המבחן.

 

רמה 2

 • הקראת שאלון הבחינה ע"י קורא נייטרלי, באנגלית- השמעת שאלון הבחינה מקלטת.
 • באנגלית- הקלטת התשובות של הנבחן על גבי קלטת.
 • שימוש במילונית אלקטרונית באנגלית.
 • הכתבת התשובות לבוחן ניטרלי.

הקראת שאלון הבחינה ע"י קורא נייטרלי, באנגלית- השמעת שאלון הבחינה מקלטת

התלמיד מקבל את טופס הבחינה ובמקביל מקריאים לו את טופס הבחינה.

התלמיד זכאי להקראת שאלון הבחינה בכל המקצועות כולל: מתמטיקה,

שפות, מחשב. הבוחן יקריא לתלמיד את השאלון שאלה אחרי שאלה

בהטעמה, וישים לב כי התלמיד: עומד בקצב ההקראה של הבוחן ,מסמן

לעצמו מילים שיש קושי בקריאתן.

התלמיד רשאי לבקש הקראה חוזרת של שאלון הבחינה.

באנגלית - התלמיד מאזין לגרסה מוקלטת של הבחינה.

את התשובות, התלמיד רושם במחברת.

תאור קושי התלמיד- תלמידים עם קושי בקריאה אך לא בכתיבה. קריאה איטית במיוחד או קריאה משובשת על רקע של לקויי למידה.

הנחיות למורים והתארגנות בית ספרית- כאשר המבחן נערך בצורה שכבתית רצוי לרכז את התלמידים הזכאים להקראה במקום אחד והשאלון יוקרא ע"י אחד המורים. במבחן כיתתי ידאג המורה לרכז את התלמידים הזכאים להקראה כ-10 דקות לפני מועד הבחינה ולהקריא להם.

עם קבלת טופס הבחינה מקריאים לתלמיד ברצף את טופס הבחינה. יש לתת לתלמיד לבחור שאלות שעליהן הוא רוצה לענות ולהקריא לו שוב כל שאלה לפני שהוא עונה עליה. בבחינה שכבתית, בה ירוכזו כל התלמידים בעלי זכות ההתאמה בכיתה אחת, הקראת השאלון בפעם הראשונה תתבצע לכל התלמידים ביחד ולאחר מכן הקראה אישית על פי צורך של כל תלמיד. 

במקרה של מבחן לתלמיד בודד יש להקצות חדר ומורה משגיח. רצוי לערוך את הבחינה בזמן מקביל ליתר התלמידים. במידה ולא ניתן, יש לקבוע זמן מתאים למורה ולתלמיד בתאום עם לוח המבחנים של התלמיד.

כדאי לתרגל עם מספר בוחנים (סימולציה של הבחינה ע"י החלפת מורים מכיתות שונות) כדי להתרגל ל"בוחן זר"( חיצוני) ולהעצים את תחושת הביטחון של התלמיד.

הערות:

   *   אין להסביר לתלמיד את מהות השאלה, מילים או מונחים.

   *  אין להקריא מבחן לכלל התלמידים שאינם זכאים להתאמה זו, דבר זה פוגע בתוקף הציונים!

באנגלית- כל תלמיד ישמע קלטת אישית. בבחינות פנימיות, יש להכין גרסה מוקלטת של שאלון הבחינה (כמספר הנבחנים). לבחינות הבגרות, משרד החינוך שולח בחינה מוקלטת אחת (גרסה א') של כל רמה לבית הספר (יש לדאוג לשכפל את הקלטת כמספר הנבחנים או להזמין קלטות נוספות מגב' ריקי זקן באגף הבחינות: טל: 5602487 – 02) .

על בית הספר לדאוג לטייפ לכל אחד מהתלמידים או לחילופין לידע את התלמיד שעליו לדאוג לאמצעים אלו. חשוב לתרגל את התלמיד בבחינות מסוג זה כדי למנוע קשיים טכניים במהלך בחינת הבגרות. במקרים קיצוניים בהם התלמיד אינו מסוגל להשתמש בטייפ, ניתן לאפשר לבוחן (בבגרות- אינו המורה הרגיל של התלמיד) להקריא לתלמיד את הבחינה בזמן שהתלמיד רושם את תשובותיו במחברת הבחינה.

הנחיות לתלמיד-  חשוב לתרגל את השיטה במבחנים פנימיים של בית הספר. כדאי בזמן ההקראה הראשונה לסמן בטופס המבחן ליד שאלות שנראה כי ירצה לענות עליהן. במקרה של שימוש בטייפ כדאי לתרגל ולהשתמש באותו טייפ שישמש בזמן הבחינות ולהגיע לשליטה מלאה בהעברה של הקלטת קדימה ואחורה. רצוי לדאוג לבטריות רזרביות.

באנגלית- הקלטת התשובות של הנבחן על גבי קלטת.
התלמיד קורא את הבחינה בעצמו. הוא יכול לרשום את התשובות במחברת הבחינה, ואח"כ להקליט אותן, או להקליט אותן ישירות ללא כתיבה.

תאור קושי התלמיד- תלמידים עם בעיות בכתיבה, אך לא בקריאה. קשיים בתהליך הכתיבה ( הבעה בכתב וקריאות כתב היד) בשפה האנגלית על רקע של לקויי למידה.

הנחיות למורים והתארגנות בית ספרית- יש להקצות חדר ומורה משגיח. רצוי לערוך את הבחינה בזמן מקביל ליתר התלמידים. במידה ולא ניתן, יש לקבוע זמן מתאים למורה ולתלמיד בתאום עם לוח המבחנים של התלמיד. על בית הספר לדאוג לטייפ וקלטת ריקה לכל אחד מהתלמידים או לחילופין לידע את התלמיד שעליו לדאוג לאמצעים אלו. חשוב לתרגל את התלמיד בבחינות מסוג זה כדי למנוע קשיים טכניים במהלך בחינת הבגרות.
בבחינת הבגרות, יש לשלוח את הקלטת והמחברת למרב"ד. חובה לשים מדבקות גם על הקלטת וגם על המחברת.

הנחיות לתלמיד-  חשוב לתרגל את השיטה במבחנים פנימיים של בית הספר.
להלן הוראות לתלמידים המקליטים את תשובותיהם:

 1. השתמשו בקלטת ריקה וחדשה.
 2. תבדקו שהקלטת בהתחלת צד A.
 3. החלו את ההקלטה במספר הזהות שלכם ( לא שמכם), וסמל המוסד של ביה"ס.
 4. דברו לאט וברור, וחכו מעט בין כל תשובה לתשובה שאחריה.
 5. יש לזהות כל תשובה לפי המספר שלה, לדוגמא: 1 א (2).
 6. קראו אך ורק את התשובות, כלומר, את מה שכתבתם במחברת הבחינה.
 7. בדקו את ההקלטה מפעם לפעם, כדי לוודא שהיא אכן ברורה. זכרו ללחוץ על כפתור "הקלט" (RECORD) כאשר אתם מתחילים שוב להקליט.
 8. כאשר אתם מסיימים להקליט, נא החזירו את הקלטת להתחלה.
 9. הדביקו מדבקת זיהוי על קופסת הקלטת, ועל הקלטת עצמה. היזהרו לא לכסות את החורים בקלטת, או את סרט ההקלטה.

 כדאי לתרגל ולהשתמש באותו טייפ שישמש בזמן הבחינות ולהגיע לשליטה מלאה. רצוי לדאוג לבטריות רזרביות.

שימוש במילונית אלקטרונית באנגלית.

תאור קושי התלמיד- קושי להשתמש במילון. לתלמידים קשיים בשיום אוטומטי וקשיי שליפה או זיכרון על רקע של לקויי למידה

הנחיות למורים והתארגנות בית ספרית- חשוב לזכור שבמרבית המילונים הממוחשבים אין שימושי מילים, מבנה מילים, או דוגמאות. עזרים אלו מופיעים ע"פ רוב במילון המודפס. כדאי לעודד את התלמידים להשתמש במילון המודפס ורצוי אף להקדיש זמן לאימון התלמידים בשימוש יעיל במילון. לדוגמא: לימוד בע"פ של סדר האלף - בית, הבנה של סדר פנימי של מילון, תרגול במציאת מילים (מילים המתחילות באותיות שונות ואח"כ מילים המתחילות באותה אות או יותר ), הבחנה בין פירושים ודוגמאות. במידה והתלמיד מתקשה מאוד יש לתרגל התלמיד בשימוש במילונית האלקטרונית.
יש לוודא יחד עם התלמיד מהו האמצעי הנוח יותר ( מילון או מילונית ) למרות האישור להשתמש במילונית. לתרגל ולהשתמש באמצעי הטוב ביותר.

הנחיות לתלמיד-  כיוון שלא בכל המילונים האלקטרונים מצויים עזרים שונים הקיימים במילון מודפס כדאי לנסות ולתרגל שימוש בו. אפשר להציע ולעודד את התלמיד ללמוד להשתמש במילון המודפס. חשוב להגיע לשליטה בסדר האלף-בית ולהבין וללמוד את הסדר הפנימי של המילון. במידה והתלמיד מתקשה מאוד, כדאי לתרגל שימוש במילונית איתה יעבוד  התלמיד בזמן המבחן.

הכתבת התשובות לבוחן נייטרלי

התלמיד אינו צריך לכתוב את התשובות. התלמיד קורא את שאלון הבחינה בשלמותו. הוא רשאי לקבל תוספת זמן על מנת לארגן מראש את התשובות ולכותבן בראשי פרקים. לאחר מכן מכתיב את התשובה במלואה לבוחן נטרלי שכותב עבורו במחברת הבחינה.

תאור קושי התלמיד- א. קיים פער גדול ומשמעותי בין יכולת ההבעה בע"פ לבין יכולת ההבעה בכתב על רקע של לקויי למידה. ב. כתב יד בלתי קריא באופן שהתלמיד אינו יכול לפענח אותו.

הנחיות למורים והתארגנות בית ספרית- בבחינות הפנימיות בבית הספר, במידת האפשר, יש להקצות חדר ומורה ולערוך את הבחינה בזמן מקביל ליתר התלמידים. במידה ולא ניתן, יש לקבוע זמן מתאים למורה ולתלמיד בתאום עם לוח המבחנים של התלמיד.
הבחינה היא על השאלון הרגיל בשלמותו כאשר התלמיד רשאי לקבל תוספת זמן לארגן מראש את התשובות לפני הגשתן לבוחן. חשוב לתרגל את התלמיד בבחינות מסוג זה כדי למנוע קשיים במהלך בחינת הבגרות.
בבחינה בבגרות בחיבור- ההתאמה ניתנת רק באישור המפמ"ר . הבוחן יהיה רשאי לקרוא את החיבור ו/או קטעים ממנו על מנת שיוכל לכתב אן לערוך אותו.
כדאי לתרגל עם מספר בוחנים (סימולציה של הבחינה ע"י החלפת מורים מכיתות שונות) כדי להתרגל ל"בוחן זר"( חיצוני) ולהעצים את תחושת הביטחון של התלמיד.

הנחיות לתלמיד-  במהלך הלימודים נסה לתרגל כמה שיותר. השתמש באסטרטגיות של ארגון: לפני הכתבת התשובות כדאי לסקור את המבחן ולזהות בשאלות את הנושאים שנלמדו במבחן. זיהוי שאלות קלות וקשות, שאלות בעלות משקל גבוה ונמוך בציון  או שאלות הדורשות אינטגרציה לעומת שליפת מידע . רצוי שהתלמיד ילמד מתוך ניסיונות להכין ראשי פרקים, מילות מפתח ונקודות חשובות.
 

רמה 3  (התאמה הניתנת באישור ועדה מחוזית במשרד החינוך)

 • המרת בחינה במתמטיקה או במקצוע מדעי אחר (ביולוגיה, כימייה, פיזיקה) ברמה של 2 או 3 יחידות לימוד.
 • שאלון בחינה מותאם (לתלמידים שבעבר אושרה להם בחינה בית ספרית).
 • בחינה בעל-פה.

המרת בחינה במתמטיקה במקצוע מדעי אחר (ביולוגיה, כימייה, פיזיקה) ברמה של 2 או 3 יחידות לימוד.

תאור קושי התלמיד- ליקויים חמורים במיוחד בתחום החשבון.

הנחיות למורים והתארגנות בית ספרית- ההתאמה ניתנת רק על סמך אבחון רב תחומי ובאישור ועדת חריגים. יש לבדוק את  יכולתו של התלמיד להתמודד עם דרישות המקצוע המדעי האחר. יש לידע את הנבחן על מגבלות תעודת הבגרות בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה.

שאלון בחינה מותאם (לתלמידים שבעבר אושרה להם בחינה בית ספרית).

השאלון המותאם נגזר מתוך השאלון החיצוני.  נושאים שלקות הלמידה מונעת מהתלמידים להבחן בהם מוצאים או מומרים. עדיין לא גובשו נהלים אחידים למבחנים מותאמים. על כן, יש לעקוב אחרי הנחיות המפמ"ר בכל אחד מהמקצועות.

לפי החוזר, שאלון המותאם בידיעת הלשון אינו נגזר מהשאלון החיצוני. הוא נכתב בסיוע צוות מקצועי ללקויי למידה בלשון כשאלון נפרד. במרבית מהמבחנים המותאמים רשאים התלמידים לענות על מספר מצומצם יותר של שאלות, לפיכך, יש להפנות את תשומת לב התלמידים כי משקלה של כל שאלה עולה.

תאור קושי התלמיד- ליקויים ספציפיים המונעים אפשרות לענות על חלקים מהמבחן. לדוגמא: א. ליקויי שפתי הפוגע באפשרות לנתח מבנה משפט או פעלים. ב. ליקוי חזותי-מרחבי-מוטורי שאינו מאפשר התמודדות עם סרטוטים וגרפים.

הנחיות למורים והתארגנות בית ספרית- ההתאמה ניתנת רק על סמך אבחון רב תחומי. מומלץ כי במהלך השנה ילמד התלמיד את כל הנושאים הכלולים בתוכנית הלימודים והנדרשים לבחינות הבגרות. המבחן המותאם יאפשר לתלמיד בחירה גדולה יותר.

בחינה בעל-פה.

הבחינה מבוססת על שאלון הבחינה בכתב ותכלול את כל הפרקים.

תאור קושי התלמיד- לקויים חמורים בקריאה וכתיבה, פער גדול ומשמעותי בין יכולת הבעה בכתב וע"פ על רקע של ליקויי למידה, אי יכולת להתמודד עם הכתבה לבוחן ו/או אי יכולת להתמודד עם בעיות טכניות של הפעלת טייפ.

הנחיות למורים והתארגנות בית ספרית- ההתאמה ניתנת רק על סמך אבחון רב תחומי והמלצה מפורשת ומנומקת של המאבחן. בבחינות פנימיות בבית הספר, יש להקצות חדר ומורה, רצוי לערוך את הבחינה בזמן מקביל ליתר התלמידים. במידה ולא ניתן, יש לקבוע זמן מתאים למורה ולתלמיד בתאום עם לוח המבחנים של התלמיד. חשוב לתרגל את התלמיד בבחינות מסוג זה כדי למנוע קשיים במהלך בחינת הבגרות.

בבחינת הבגרות הבוחן יהיה מורה באותו תחום חיצוני או פנימי שאינו המורה של התלמיד (באישור המפמ"ר). הבוחן אינו רשאי לשאול שאלות ביניים או שאלות מכוונות.

אופן ההעברה:

 1. התלמיד מקבל את טופס הבחינה.
 2. השאלון מוקרא לתלמיד. (במידת האפשר, התלמיד יצטרף לקבוצת התלמידים הזכאים להקראת שאלון.)
 3. התלמיד רושם את התשובה בראשי פרקים.
 4. לאחר שהתלמיד הכין עצמו, מקריאים כל שאלה בנפרד והתלמיד עונה בע"פ.
 5. הבוחן רושם בראשי פרקים את תשובות התלמיד.

באנגלית למשל, במקרים בהם זקוק התלמיד למילה מהמילון, הבוחן יחפש אותה בשבילו ויקריא לו את ההגדרות. התלמיד יבחר את ההגדרה בעצמו. לפי חוזר שיצא ב-21 ליונאר 2003 ממפמ"ר אנגלית, תלמידים אשר נבחנים ברמת 4 או 5 יחידות חייבים להשלים את מטלת הכתיבה בכתב, אך נדרשים לכתוב פחות. לאחר כתיבת החיבור, הנבחן קורא אותו לפני הבוחן. הבוחן בודק את הבחינה ונותן ציון, אשר מוגש על טופס 9540. משך הבחינה בע"פ שעה. התלמיד לא נבחן על הבנת הנשמע או על קלוז. פרטים מדויקים על חלקי המבחן בהם נבחן התלמיד בע"פ ישלחו לבית הספר לפני מועד המבחן.

כדאי לתרגל עם מספר בוחנים (סימולציה של הבחינה ע"י החלפת מורים מכיתות שונות) כדי להתרגל ל"בוחן זר"( חיצוני) ולהעצים את תחושת הביטחון של התלמיד.

   הערות:

       *  הציון יינתן על ידי הבוחן, אך לא בפני התלמיד.
       * מומלץ להקליט את מהלך הבחינה על גבי קלטת בכדי למנוע ויכוחים עם התלמיד במקרה של ערעור על הציון.
       * במתכונות ובגרויות יבחן בוחן נטרלי מאותו תחום ידע את התלמיד יש לפנות למפ"מר לצורך אישור המורים הבוחנים. חשוב להסתייע במורים עמיתים כבר במהלך השנה.
       *  הבוחן אינו רשאי לשאול שאלות ביניים או שאלות מכוונות.
       *  יש להשגיח על כלל התלמידים שנבחנים בע"פ ומחכים לבוחן.

כל האמור לעיל מתבצע רק לאחר שנוסו התאמות ברמה 1 ו-2, ניתנה הוראה מותאמת ונבדקה יעילותה.

הנחיות לתלמיד-  חשוב לתרגל את השיטה במבחנים פנימיים של בית הספר. במהלך הלימודים כדאי להכין שאלות ולדון על תשובותיהן בע"פ .
רצוי שהתלמיד ילמד מתוך ניסיונות לפתוח את התשובה בראשי פרקים ונקודות חשובות.